Logowanie

Logowanie do systemu archiwizacji dokumentów

Wprowadź w przeglądarkę internetową - adres jaki został przekazany przez naszą firmę.

Jeżeli wszystko dobrze zrobiłeś/aś -Pojawi się okno logowania.

Wprowadź w pole logowania swój login oraz w następne pole hasło

Następnie kliknijZaloguj się lub naciśnij przycisk ENTER